• Lorem ipsum

Algemene voorwaarden professionals, hierna te noemen klant, van Mink Beauty Concepts

Artikel 1. Bestellingen

  • Mink Beauty Concepts BV, hierna te noemen MinkBC zal iedere bestelling zo spoedig mogelijk en met zorg trachten te verwerken.
  • Leveringen worden gedaan met pakketdienst.
  • Bij bestellingen die wij telefonisch ontvangen en accordering niet per mail op orderbevestiging heeft plaats gevonden, is het risico voor verkeerde leveringen voor de ontvanger.
  • MinkBC is niet aansprakelijk voor fouten in de bestelling. Bestellingen via e-mail of app geplaats, dienen geannuleerd te worden na ontvangst ordebevestiging MinkBC. MinkBC is niet verantwoordelijk voor bestellingen die niet tijdig worden geleverd.
  • MinkBC is wel verantwoordelijk voor bestellingen die niet aankomen bij de geadresseerde. In geval er goederen retour komen omdat er niemand aanwezig is om de bestelling in ontvangst te nemen en/of de bestelling wordt niet afgehaald, is MinkBC genoodzaakt de kosten voor het heen en weer zenden in rekening te brengen.

Artikel 2. Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van MinkBC zijn vrijblijvend en zijn geldig zolang de voorraad strekt. Dit geldt tevens voor alle aanbiedingen op de website www.minkbc.nl
2.2 Het deel van de bepaling van 2.1 ‘zolang de voorraad strekt’: is niet van toepassing op de schriftelijke aanbiedingen waarin een geldigheidsduur is vermeld.
2.3 Aanbiedingen gelden éénmalig en zijn zonder schriftelijke toestemming niet voor nabestellingen.
2.4 Specificaties van aanbiedingen worden bij benadering verstrekt, maar binden MinkBC niet.
2.5 Samengestelde aanbiedingen en prijzen verplichten MinkBC niet tot levering van een deel van de in de aanbieding genoemde producten tegen een deel van de opgegeven prijzen.
2.6 Indien aanbiedingen en prijzen, verschijnen of vergissingen bevatten, die u naar redelijkheid had behoren te begrijpen, kan MinkBC niet aan deze aanbiedingen en prijzen gehouden worden.
2.7 Een overeenkomst met MinkBC komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door MinkBC.
2.8 MinkBC kan eventueel uw bestelling weigeren of aan de levering additionele voorwaarden verbinden. MinkBC zal dit binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw bestelling laten weten.
2.9 Kortingsbonnen/codes en speciale actie producten zijn niet inwisselbaar tegen geld of andere producten en diensten dan die welke op de kortingsbonnen/codes of met de acties zijn aangegeven.

Artikel 3. Prijzen

3.1 De prijzen voor onze producten en diensten zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, in Euro inclusief BTW voor consumenten en exclusief BTW voor de professionele klanten. De genoemde prijzen voor producten zijn exclusief verzend- en eventuele handelingskosten.
3.2 De koopprijs is de geldende prijs op de dag van de levering.
3.3 De vastgestelde prijzen kunnen door MinkBC te allen tijde worden gewijzigd. MinkBC zal prijzen zeker wijzigen indien wettelijke voorschriften, recepturen, kosten, tarieven, marktomstandigheden, assortimentssamenstelling of andere zaken daartoe aanleiding geven.  

Artikel 4. Transportvoorwaarden en levering

4.1 Bij bestellingen in Nederland wordt €6,95 exclusief BTW voor verzendkosten, in rekening gebracht. 
4.2 De keuze van vervoersmiddel is aan MinkBC, ook bij niet franco zendingen waarbij door de koper geen voorschriften van verzendingen zijn gegeven. MinkBC is niet verantwoordelijk, indien door welke oorzaak dan ook, het door haar gekozen vervoer uitvalt.
4.3 Tenzij koper MinkBC tijdig verzoekt de goederen tijdens het vervoer voor zijn rekening te verzekeren, reizen de goederen onverzekerd.
4.4 Uit- en invoerrechten, zegel, stations- en inklaringskosten, belastingen etcetera zijn voor rekening van de koper.
4.5 MinkBC is gerechtigd om te leveren in gedeelten en die afzonderlijk te factureren.

Artikel5. Betalingen

5.1 Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. De prijs die de koper dient te betalen is de prijs vermeld in de huidige prijslijst. Producten blijven eigendom van MinkBC totdat het volledige factuurbedrag is voldaan.
5.2 De betaling van de koopprijs, zonder korting of compensatie, dient binnen 14 dagen na de bestelling gedaan te zijn. Betaling per bank of giro geldt als datum van betaling, de datum van creditering van de bankrekening van MinkBC.
5.3 Bezwaren tegen eventuele kosten en hoogte van de kostprijs schorten de betalingsverplichting niet op. Wanneer binnen de betalingstermijn geen of geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, wordt vanaf die datum over het verschuldigde bedrag een rente in rekening gebracht van 5% per maand of gedeelte van een maand. Indien MinkBC een aanmaning moet sturen omdat u niet binnen de betalingstermijn genoemd betaalt, bent u naast de openstaande vorderingen en rente telkens een bedrag van €15,00 excl. BTW aan administratie verschuldigd.
5.4 Indien de klant in gebreke is met het nakomen van één of meerdere verplichtingen, komen alle redelijke kosten die MinkBC moet maken om tot nakomen van deze verplichtingen zorg te dragen, voor rekening klant. Wanneer dit om een geldvordering gaat, is door klant in ieder geval de incassokosten van 15% van de openstaand vordering met een minimum van €100,00 excl. BTW verschuldigd. Tevens komen alle hogere kosten die door MinkBC in deze gemaakt moeten worden voor rekening klant.

Artikel 6. Goederenontvangst en Reclames

6.1 Bij ontvangst van de goederen dient de klant nauwlettend te controleren of er producten beschadigd, incorrect of geheel niet geleverd zijn. Klachten dienen binnen 72 uur na ontvangst van goederen gemeld te worden. Daarna kunnen klacht niet meer worden aanvaard en worden de producten en facturen beschouwd als zijnde aanvaard door de koper.
6.2 Een reclame betreffende geleverde zaken kan geen invloed hebben op de rechten en verplichtingen van partijen terzake van eerder geleverde zaken en alsnog te leveren zaken, ook niet als die zaken zijn of zullen geleverd worden ter uitvoering van dezelfde overeenkomst.
6.3 Reclames geven koper nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.
6.4 Indien een reclame door MinkBC gegrond wordt bevonden, heeft MinkBC het recht in haar keuze:

  1. De factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen;
  2. Het geleverde te vervangen waarbij de vervangen goederen aan MinkBC worden geretourneerd;
  3. Het geleverde terug te nemen en de overeenkomst eenzijdig te annuleren, onder restitutie van het door de koper betaalde factuurbedrag, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn;

6.5 In geval het geleverde aan MinkBC wordt geretourneerd, zijn de reclamekosten voor rekening van de koper. De retournamekosten bedragen 20% van de gefactureerde waarde met een minimum van €10,00

Artikel 7. Retourbeleid

7.1 Uitsluitend na voorafgaand overleg worden goederen in de volgende gevallen retour genomen;

  1. Bij duidelijke aantoonbare allergische reacties, waarbij MinkBC de mogelijkheid heeft in contact te treden met de gebruiker;
  2. In kwestie en bij een technisch mankement van een product, bijvoorbeeld in verpakking. Dit dient binnen drie maanden na levering kenbaar te worden gemaakt.

7.2 Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd. Indien retournering gegrond is dan zullen wij u het product terugbetalen.
7.3 Producten die geseald worden verkocht kunnen niet worden geretourneerd. Omwille van de hygiëne. 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Behoudens dwingende bepalingen van de toepasselijke wet is MinkBC niet aansprakelijk voor indirecte of resulterende schade, noch voor andere schade behalve indien deze laatste veroorzaakt werd door opzet of door grove nalatigheid.
8.2 MinkBC zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade indien niet kan worden uitgesloten dat deze schade te wijten is aan een fout van de koper of van een persoon voor wie de koper verantwoordelijk is.
8.3 Voor een misverstand, beschadigingen, vertragingen of niet goed overeenkomen van bestellingen en mededelingen door het gebruik van computers, telefoons, het internet of een ander communicatiemiddel tussen u en MinkBC of tussen MinkBC en derden zijn wij niet aansprakelijk, behalve voor zover sprake mocht zijn van grove schuld of opzet van MinkBC.

Artikel 9. Eigendom

9.1 De eigendom van de geleverde goederen en producten blijft bij MinkBC berusten en gaat pas over nadat de volledige aankoopprijs daarvan in ontvangst is bij MinkBC.

9.2 Zolang de volledige betaling van de producten aan MinkBC nog niet is voldaan, bent u niet bevoegd de producten te verpanden of geheel of gedeeltelijk aan derden te vervreemden.

Artikel 10. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

10.1 De koper dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door MinkBC geleverde producten en diensten te respecteren.
10.2 MinkBC kan niet garanderen dat de aan koper geleverde producten en diensten geen inbreuk maken op (ongeschreven) intellectuele en industriële eigendomsrechten van derden.

Artikel 11. Wijzigingen

MinkBC heeft het recht te allen tijde de huidige versie van de verkoop – en leveringsvoorwaarden te wijzigen. Bijgewerkte versies worden van kracht wanneer ze in omloop gebracht worden. Toepasselijk recht op alle leveringen, verkopen en aanbiedingen is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12. Overmacht

12.1 Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt er verstaan wanneer MinkBC niet kan voldaan aan haar verplichtingen en dit niet te wijten is aan schuld van MinkBC en geeft MinkBC het recht zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst op te schorten of geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
12.2 MinkBC is niet aansprakelijk voor enige schade indien MinkBC door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.
12.3 Onder overmacht van dit artikel wordt, naast alles wat hieronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, tevens begrepen elke vreemde oorzaak, welke niet aan MinkBC kan worden toegerekend zoals: beperkende overheidsmaatregelen van welke aard ook, oorlog, staking, boycot en of andere bedrijfsstoornissen bij MinkBC en of haar toeleveranciers,
12.4 Inbeslagneming, onderbreking van productie, gebrek aan grondstoffen, halffabricaten, hulpstoffen en of energie en natuurrampen, brand en revolutie. Voor zover MinkBC bij het intreden van de overmacht al een deel van haar verplichtingen uit de overeenkomst was nagekomen of alsnog kan nakomen zal MinkBC dit deel apart in rekening brengen en zal u aan uw verplichtingen moeten voldoen alsof dit om een afzonderlijke overeenkomst gaat.

Artikel 13. Niet-nakoming

13.1 Indien u enige verplichting niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, heeft MinkBC het recht de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, of indien u uw verplichtingen alsnog niet behoorlijk nakomt, de gehele overeenkomst of een deel daarvan met onmiddellijke ingang eenzijdig te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd al verder toekomende rechten van MinkBC.
13.2 In geval van faillissement, curatele, aangevraagde of verkregen surseance van betaling, heeft MinkBC het recht de uitvoering van de overeenkomst geheeld of gedeeltelijk op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd alle verdere toekomende rechten van MinkBC. 

Artikel 14. Diversen

14.1 Indien enige bepaling uit deze voorwaarden in strijd is met het toepasselijk recht, zal deze vervallen en worden vervangen door een door MinkBC vast te stellen vergelijkbare bepaling. De ongeldigheid van een bepaling uit deze voorwaarden zal geen invloed hebben op de overige bepalingen uit deze voorwaarden.
14.2 indien MinkBC gedurende kortere of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden heeft toegestaan, kan MinkBC nog steeds directe en strikte naleving van deze voorwaarden eisen.
14.3 U kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat MinkBC deze voorwaarden soepel toepast of heeft toegepast.

Artikel 15. Adreswijzigingen

15.1 Afnemer is verplicht MinkBC schriftelijk op de hoogte te brengen van elke adreswijziging of verhuizing. Dit kan via de e-mail maar ook in de persoonlijke pagina in het besloten gedeelte van onze website, www.minkprofessional.nl. Indien afnemer verzuimt dit tijdig te doen, blijft men jegens MinkBC tevens aansprakelijk voor alle verplichtingen ten opzichte van de artikelen die naar diens oude adres worden verzonden.

Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen

Op elke bestelling, aanbieding en overeenkomst met MinkBC is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele onoplosbare geschillen kunnen alleen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam.

Artikel 17. Wijzigingen

MinkBC heeft het recht te allen tijde de huidige versie van de verkoop – en leveringsvoorwaarden te wijzigen. Bijgewerkte versies worden van kracht wanneer ze in omloop gebracht worden. Toepasselijk recht op alle leveringen, verkopen en aanbiedingen is Nederlands recht cab toepassing.

Artikel 18. Depot

De algemene verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd en liggen ter inzage bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam. Mink Beauty Concepts BV heeft het recht de algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen. Op het moment van tot stand komen van een overeenkomst is telkens de laatste gedeponeerde versie van toepassing.